Coin 2016

Die Mangüjakiden, die Linie in Erzinjan

~536-625h / 1142-1228ce

 

 

Bahrāmšāh b. Dāʿūd, al-Malik as-Saʿīd Faḫr ad-Dīn

563-622h / 1167-1225ce

 


CB#2411

 

      Feld                                   

Büste nach links im Sechseck

links und rechts neben der Büste:

 

فخر / الدين

 

"Faḫr ad-Dīn"

      Umschrift 3:00 Q                

ضرب بارزنجان

في سنة سبع تسعين خمسمائة

 

„geprägt in Arzinğān im Jahre sieben neunzig fünfhundert“

      Anmerkung                         

Kalif der Abbasiden: an-Nāṣir lidīn Allāh, (575-622h / 1180-1225d).

      Feldschrift innen                 

ملك الامر

شاه غازي

بهرامشاه

 

"al-Malik al-ʿUmara / šāh Ġāzī / Bahrāmšāh"

      Umschrift 3:00 Q                

بن داود

ناصر

امير المؤ ـ

ـ منين

 

"b. Dāʿūd / Nāṣir / Befehlshaber der Gläu- / -bigen"

      Referenz                            

Artuk#1189; Butak 101; Zo#51282;  A3#1892.3

 

 

R; Ag

Arzinjan, 579 H